Науково-Навчальний Центр Інноваційних Технологій
та НаноІнженеріїї (ННЦ ІТНІ)

Про нас

В 2005 році при кафедрі телекомунікацій на основі фінансованого Європейським Союзом проекту Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) №3222 ”Оптимізація геометрії електро-, п’єзо- та акусто-оптичної взаємодій на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів” (2005-2007, науковий керівник Андрущак А.С.) була створена науково-дослідна лабораторія НДЛ-109, яка набула свого розвитку в рамках двох наступних проектів: проекту УНТЦ №4584 ”Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням” (2008-2010) і фінансованого Міністерством освіти і науки України спільного українсько-польського проекту №М/138-2009  (2009-2010) та Гранта Президента України (GP/F56/167).

В 2010 році професор Андрущак А.С. виграв міжнародний грант та став координатором європейського проекту #272715 „New production technology development for most efficient and more stable application of electro-optic and nonlinear optical crystalline materials” в рамках Програми FP7-PEOPLE-2010-IIF, який ним був успішно виконаний спочатку в Політехніці Ченстоховській (Польща, 2011-2013рр.), а пізніше завершений в Національному університеті «Львівська політехніка» (повертаюча фаза, 2013-2014р.).

В 2017 році професор Андрущак А.С. та його наукова команда виграли ще один міжнародний грант MSCA-RISE-2017-IMAGE #778156 Європейської Програми «Горизонт-2020» (див.: https://project-image.eu), в якому українська організація (Національний університет «Львівська політехніка») під керівництвом керівника даного проекту Андрущака А.С. стала вперше в Україні головним координатором такого типу грантів, об’єднуючи 9 європейських інституцій. Для успішної реалізації цього проекту на базі НДЛ-109 в 2018році був створений Науково-Навчальний Центр Інноваційних Технологій та НаноІнженерії (ННЦ ІТНІ), де успішно зараз продовжує реалізовуватися міжнародний проект IMAGE #778156 при кафедрі прикладної фізики і наноматеріалознавства (ПФН) та створені такі науково-навчальні лабораторії:

Відмітимо, що на протязі останніх років на базі створених лабораторій ННЦ ІТНІ були успішно завершені держбюджетні проекти ДБ/Анізотропія (2016-2018рр., реєстраційний номер №0116U004136) та ДБ/Модулятор (2017-2019рр., №0117U004847) разом із завершеним проектом молодих вчених ДБ/Нанокомпозит (2016-2018рр., №0116U004412), а зараз реалізуються ще 2 держбюджетні проекти ДБ/Нанокристаліт (2019-2021рр., №0119U002255) та ДБ/ОПТИМА (2020-2022рр., №0120U00####) разом із діючим проектом молодих вчених ДБ/СубТера (2019-2021рр., №0119U100609). Більш детально про кожний із вище перерахованих проектів див. в розділі «Проекти» цього сайту.

На основі вище перелічених проектів в лабораторіях ННЦ ІТНІ було створено та активно використовується експериментальне обладнання для прикладних оптичних і квазіоптичних досліджень, а саме:

На вказаному обладнанні можуть бути зроблені всі необхідні фундаментальні та прикладні дослідження п’єзо-, пружно-. електро-, акусто- та нелінійно оптичних ефектів в кристалічних матеріалах всіх класів симетрії з метою ефективнішого використання цих матеріалів як робочих елементів відповідних пристроїв керування чи перетворення лазерного випромінювання. В лабораторії ростових досліджень та наноінженерії створена експериментальна база для розробки та виготовлення нового класу кристалічних нанокомпозитів із заданою анізотропією на основі нанопористих матриць із Al2O3 чи Si/SiO2 та різноманітних водорозчинних кристалічних матеріалів.

Колектив ННЦ ІТНІ має значний доробок за досліджуваною тематикою: більше 200 науково-технічних статей та 15 авторських свідоцтв і патентів, захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації, опубліковано понад 110 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях та симпозіумах. Видано також навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-6547 від 22.07.2011 р.): Прикладна електродинаміка інформаційних систем: навч. посібник / А.С. Андрущак, З. Ю. Готра, О. С. Кушнір. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 304 с., а також ряд монографій:

  1. Мицик Б.Г. Фотопружність. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 320 С.
  2. Бурий О.А., Убізський С.Б. Моделювання та оптимізація твердотільних мікрочипових лазерів: монографія. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 200 С.
  3. Андрущак А.С., Бурий О.А., Андрущак Н.А., Дем’янишин Н.М. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах: монографія у 2-ох томах. Т.1. Аналітичний опис, геометричне представлення та методика експерименту. – Львів: Простір М, 2019. – 200 С.
  4. Андрущак А.С., Бурий О.А., Андрущак Н.А., Дем’янишин Н.М. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах: монографія у 2-ох томах. Т.2. Просторовий розподіл електро-, пєзо-, пружно- та акусто-оптичного ефектів у досліджених кристалах. – Львів: Простір М, 2021 (буде видано).

Наукові дослідження, які можуть проводитись в лабораторіях, відповідають науковим напрямкам кафедри ПФН, входять у фундаментальн-прикладну базову тематику Національного університету “Львівська політехніка” та знаходяться на рівні світових досягнень.

На теперішній час працівниками ННЦ ІТНІ відправлені до розгляду на фінансування такі запити:

  1. ЗАЯВКА на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням «Розроблення пристрою та відповідного сервісу для високоточних вимірювань показників заломлення оптоелектронних елементів» (2020-2021 рр., науковий керівник: проф. Андрущак А.С.).
  2. ПРОПОЗИЦІЯ по програмі «Горизонт-2020» H2020-MSCA-RISE-2020 із назвою: «Quasi-Optical Technologies and Novel Materials for Advanced Manipulation of Sub-TeraHz and TeraHz Radiation», Proposal Acronym: “SUBTERA” (2021-2024 рр., головний координатор: проф. Андрущак А.С.).
  3. ЗАЯВКА на конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” Національного фонду досліджень України із назвою: «Унікальні ростові технології наноструктурованої кристалізації та МОС-гідридної епітаксії для створення новітніх матеріалів і пристроїв керування електромагнітним випромінюванням» (2020-2022 рр., науковий керівник: проф. Андрущак А.С.).