Науково-Навчальний Центр Інноваційних Технологій
та НаноІнженеріїї (ННЦ ІТНІ)

ДБ/Анізотропія

Назва

Інноваційні низько-симетричні та наноструктурні кристалічні матеріали із заданою анізотропією для елементів і пристроїв мікро- та наноелектроніки

Зміст проекту

Проблема, на вирішення якої було спрямовано дослідження:

Експериментальні дослідження власних та індукованих оптичних ефектів в низько-симетричних твердотільних і рідкокристалічних матеріалах та заповнених ними нанопористих структурах спрямовані на розв’язання важливої науково-технічної проблеми матеріалознавства і нанофізики, а саме: підвищення ефективності використання таких структур як перспективних робочих елементів електро-, п’єзо- чи акусто-оптичних пристроїв для інфокомунікаційних, в тому числі оборонних, систем, а також як оптоелектронних сенсорних елементів мікро- та наноелектроніки.

Об'єкт і предмет дослідження:

Об’єктом дослідження даної роботи є інноваційні низько-симетричні твердотільні і рідкокристалічні матеріали та заповнені ними нанопористі структури. Предметом дослідження даної роботи є власні та індуковані (електро-, п’єзо- чи акусто-) оптичні ефекти у відповідних матеріалах та виготовлених нанокристалічних структурах із заданою анізотропією.

Мета і основні завдання дослідження:

Основна мета проекту полягає в розробці наукових та технологічних основ моделювання, виготовлення і дослідження інноваційних низько-симетричних та наноструктурних кристалічних матеріалів із заданою геометрією кристалізації (тобто із заданою анізотропією) внесеного матеріалу та оцінці перспектив їх прикладних застосувань в різноманітних оптоелектронних пристроях для мікро- та наноелектроніки. При цьому передбачається використання великого нерозкритого ресурсу просторової анізотропії індукованих оптичних властивостей такого матеріалу. Основні завдання проекту полягали в наступному: 1) провести необхідні експериментальні дослідження індукованих (електро-, п’єзо- чи акусто-) оптичних параметрів для вибраного перспективного кристалічного матеріалу; 2) використовуючи створену нами технологію найефективнішого використання анізотропних матеріалів, знайти відповідну екстремальну геометрію досліджуваного ефекту у цьому матеріалі; 3) на цій основі змоделювати та розробити технологію створення наноструктур із заданою анізотропією, використовуючи нанопористі матриці з оксиду алюмінію та 4) провести власні та індуковані оптичні дослідження виготовлених наноструктур, заповнених твердотільним матеріалом в екстремальній геометрії його індукованого оптичного ефекту, на предмет їх можливого практичного використання.

Головні результати

 1. Було вдосконалено створену авторами інформаційну технологію найефективнішого і стабільнішого використання анізотропних матеріалів та проведено її апробацію на прикладі кристалів групи Ba(NO3)2, KDP та інших низько-симетричних кристалічних матеріалів.
 2. Було вдосконалено програмне забезпечення для 3D аналізу просторової анізотропії і пошуку екстремального значення індукованих оптичних ефектів та проведено його апробацію на прикладі досліджених кристалів.
 3. Було модернізовано розвинуті авторами раніше методики для визначення ненульових компонент тензорів електро- та п’єзооптичного ефектів і параметра акустооптичної якості в кристалах різних класів симетрії; Вперше було створено методичне забезпечення для експериментальних вимірювань наноструктур із заданою анізотропією.
 4. Було створено нанокристалічні структури шляхом заповнення пор нанопористих матриць водорозчинними кристалічними матеріалами.

Оригінальність та інноваційні аспекти

За матеріалами проекту були зроблені усні та стендові доповіді на міжнародних конференціях

Публікації

В рамках виконаного проекту надруковано науково-технічні статті:

 1. Buryy O., Demyanyshyn N., Mytsyk B., Andrushchak A. Optimizing of the piezo-optic interaction geometry in SrB4O7 crystals // Optica Applicata.– 2016. –V. 46, No.3. – P. 447-459. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-ae22113d-73c6-4177-bdf7-b8452f4027df
 2. Buryy O., Andrushchak N., Ratych A., Demyanyshyn N., Mytsyk B., Andrushchak A. Global maxima for the acousto-optic effect in SrB4O7 crystals // Applied Optics.– 2017. –V. 56, No.7. – P.1839-1845. https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-56-7-1839
 3. Andrushchak A., Buryy O., Andrushchak N., Hotra Z., Sushynskyi O., Singh G., Janyani V., Kityk I. General Method of Extreme Surfaces for Geometry Optimization of the Linear Electro-Optic Effect on Example of LiNbO3:MgO Crystal // Applied Optics.– 2017. –V. 56, No.22. – P. 6255-6262. https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-56-22-6255
 4. Andrushchak A.S., Buryy O.A., Demyanyshyn N.M., Hotra Z.Yu., Mytsyk B.G. Global Maxima of the Acousto-Optic Effect in CaWO4 Crystals // Acta Physica Polonica A.– 2018. –V. 133, No. 4. – P.928-932. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z4p39.pdf
 5. Andrushchak N., Kulyk B., Goring P., Andrushchak A., Sahraoui B. Study of Second Harmonic Generation in KDP/Al2O3 Crystalline Nanocomposite // Acta Physica Polonica A.– 2018. –V.133, No. 4. – P.856-859. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z4p22.pdf
 6. Buryy О.А., Andrushchak N.A., Demyanyshyn N.M., Andrushchak А.S. Study of peculiarities of acousto-optical interaction optimization in optically isotropic crystalline material on the example of GaP cubic crystal // Applied Optics
 7. Бурий О.А., Андрущак Н.А., Яремко О.М., Убізський С.Б. Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, серія „Радіоелектроніка та телекомунікації”. – 2016. – № 849 – C. 285-291. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/36345
 8. Дем’янишин Н.М., Андрущак А.С., Бурий О.А., Мицик Б.Г. Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, серія „Радіоелектроніка та телекомунікації”. – 2018. – № 909. – С. 70–78.
 9. Андрущак А.С., Бурий О.А., Андрущак Н.А. Спосіб пошуку глобального максимуму електрооптичного ефекту в анізотропних матеріалах для виготовлення чутливого елемента електрооптичної комірки. Патент України на корисну модель №134377 від 10.05.2019, Бюл. №9, МПК G01N 21/41 (Заявка на корисну модель за №u 2018 12747 від 21.12.2018).

Монографії

 1. Андрущак А.С., Бурий О.А., Андрущак Н.А., Дем’янишин Н.М. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах Том 1. – Львів: Простір-М, 2019. – 196 с.

Захищені дисертацій на здобуття наукового ступеня

 1. Дем’янишин Н.М. Фотопружність низькосиметричних кристалів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018.